ข้อคิดจากไวรัสโคโรน่า

แหล่งเกิดเชื้อไวรัสโคโรน่ามาจากมณฑลอู่ฮั่น และมีการแพร่กระจายไปยัง หลายประเทศ จากข่าวที่ได้ยินมาเกิดจากการที่มนุษย์รับประทานสัตว์แปลกๆ (สัตวที่ไม่ใช่อาหารปกติของคนเราเหมือนอย่าง วัว หมู ไก่ เป็ด และอื่นๆ) ข้อคิดจากเรื่องนี้ก็พออนุมานได้ว่าเกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่ปกติ โดยเฉพาะการเสาะแสวงหาแต่ของกินหรือสัตว์แปลกๆ ถ้าเรามาตรวจสอบโรคต่างๆ ที่แปลกและรุนแรงจากอดีต ก็จะพบได้ว่ามีสาเหตุจากที่มนุษย์ใช้ชีวิตไม่ปกติ เช่น “โรคเอดส์ ”เป็นโรคที่เกิดจากมนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลิงในป่า “โรคอีโบล่า” ก็เกิดจากการเข้าไปรบกวนธรรมชาติของป่า “โรคซาร์” เกิดจากการบริโภค ดังนั้นข้อคิดสาหรับการใชช้ีวิตของมนุษย์เราก็ควรจะอย่กับความเป็นธรรมชาติ ไม่ก้าววล่วงการกินสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่อาหารปกติของมนุษย์ อย่างน้อยเราก็จะได้ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เราไม่อาจรู้ได้