1+1 = 2?

 หนึ่ง+หนึ่ง ต้องเท่ากับสอง เป็นเรื่องจริงของคณิตศาสตร์ และเป็นเรื่องจริงในการบริหารธุรกิจ ที่ต้องกล่าวเช่นนี้เพราะในการบริหารธุรกิจในสไตส์แบบครอบครัวจะมีลักษณะที่มีการรับช่วงจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกในธุรกิจหนึ่ง หมายความว่ารุ่นพ่อแม่ทำธุรกิจชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็โอนธุรกิจมาให้รุ่นลูกทำต่อ ก็จะเป็นลักษณะของหนึ่ง+หนึ่ง = หนึ่ง หนึ่งแรกคือรุ่นพ่อแม่+หนึ่ง สองคือรุ่นลูกแล้ว = หนึ่งที่เป็นธุรกิจเดิม ซึ่งประเด็นนี้คุณธานินทร์ เจียรวานนท์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า หนึ่ง+หนึ่งต้อง = สอง หมายถึงรุ่นลูกไม่ต้องรับช่วงธุรกิจของพ่อแม่ เพราะว่าธุรกิจพ่อแม่ดีและแข็งแรงอยู่แล้ว รุ่นลูกควรจะหันไปทำธุรกิจอื่นดีกว่า (อาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวโยงกัน) ก็จะเป็นหนึ่ง (รุ่นพ่อแม่)+หนึ่ง (รุ่นลูก) = สอง (ธุรกิจมี 2 ประเภท) ซึ่งจะแสดงออกมาให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของกิจการ และไม่อยู่นิ่งกับธุรกิจเดิมอย่างเดียว