ประสิทธิภาพ

           เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพ (Efficiency) คนส่วนใหญ่จะมองด้านผลลัพธ์หรือ output ที่ออกมาด้านเดียว ว่าผลลัพธ์ดีมีคุณภาพ ซึ่งความจิรงแล้วยังมีอีกด้านหนึ่งที่จะต้องพิจารณาประกอบควบคู่กันไป ด้านนั้นก็คือสิ่งที่ใส่เข้าไปหรือ input ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือ output ที่ออกมา บางคนทำงานมีผลลัพธ์ออกมาดี แต่ปรากฏว่าจะต้องใช้ input อย่างมาก เช่น พนักงานคนหนึ่งทำความสะอาดห้องน้ำสะอาดมากแต่ต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง (input) ส่วนพนักงานอีกคนหนึ่งทำความสะอาดห้องน้ำสะอาดมากเช่นกัน (output) แต่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (input) เราสามารถกล่าวได้ว่าพนักงานคนที่สองทำความสะอาดห้องน้ำมีประสิทธิภาพมากกว่าพนักงานคนที่หนึ่ง ดังนั้นเวลาพิจารณาผลงานของพนักงานหรือผลงานด้านอื่นก็ควรจะพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพของการใช้ input เพื่อให้เกิด output