การมุ่งคน และ/หรือ มุ่งงาน

การเป็นผู้บริหารขององค์กรใดก็ตาม ผู้บริหารจะต้องเข้าใจและเข้าถึงเรื่องของคนและเรื่องของงานเพื่อที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การที่ผู้บริหารมุ่งแต่คนจะหมายถึงการเน้นเอาใจใส่และดูแลพนักงาน โดยจะคำนึงถึงความรู้สึกของพนักงานเป็นหลักเพราะเชื่อว่าถ้าเอาใจพนักงานแล้วพนักงานจะทุ่มเททำงานให้กับธุรกิจ แต่ถ้าเลยจุดการเอาใจใส่พนักงานจนกลายเป็นการง้อพนักงานแล้วก็จะส่งผลทำให้ผู้บริหารตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมพนักงานได้ ส่วนการบริหารที่มุ่งงานจะหมายถึงการดูผลของงานที่ออกมาเป็นหลักโดยให้ความสนใจในตัวงานมากกว่าความรู้สึกของพนักงาน ถึงแม้ว่าผลงานจะออกมาดีและเป็นไปตามเป้าหมายแต่ก็สามารถส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและความรู้สึกของพนักงานได้ ซึ่งพนักงานอาจจะเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงหรือน้อยใจที่ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญกับสภาพความเป็นอยู่

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นผู้บริหารจะต้องสร้าง “ดุลยภาพ” ระหว่างการมุ่งคนและการมุ่งงาน การที่จะสร้างความสมดุลได้จะต้องอาศัย ความรู้ ประสบการณ์ และความมีศิลปะ ทั้งเรื่องการบริหารคนและการบริหารงาน