ระเบียบนักศึกษา

สำหรับการเข้าเรียน และการเข้าสอบ

M.B.A. for CEOs และ CMOs

 

1. นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกคาบตามที่โครงการกำหนด โดยเซ็นชื่อเข้าเรียนที่โครงการฯ

ช่วงเช้า    เข้าเรียน 08.00 น. หากเซ็นชื่อหลังเวลา 08.30 น. นับว่าขาดเรียน

ช่วงบ่าย   เข้าเรียน 13.00 น. หากเซ็นชื่อหลังเวลา 13.30 น. นับว่าขาดเรียน

*** หมายเหตุ  ผู้ที่เซ็นชื่อแทนกัน นับว่าขาดเรียน

 

2. นักศึกษาสามารถขาดเรียนได้ไม่เกิน 2 คาบ (1 วัน) โดยต้องมีใบลารายวิชานั้นๆ

นักศึกษาที่ขาดเรียน 4 คาบ (2 วัน)        มีผลต่อคะแนนสอบในรายวิชานั้นๆ      

นักศึกษาเข้าสอบเวลา 09.00 น.เข้าสอบสายไม่เกิน 9.30 น.

 

3. หากนักศึกษาเข้าสอบเกินเวลาที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่คุมสอบพิจารณาตามความเหมาะสม

 

4. ในระดับปริญญาโท นักศึกษาต้องได้ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00