ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ค่าสมัครเรียน 800 บาท และ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามตาราง

 ค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา / สถานที่ศึกษาดูงาน

สาขาการจัดการ CEOs และ สาขาการตลาด CMOs

 ดูงานในประเทศ

 ดูงานประเทศญี่ปุ่น

 งวดที่ 1 ขึ้นทะเบียนเรียน (ตามที่โครงการฯ กำหนด) 2563

 40,000

 50,000

 งวดที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2563

 40,000

 50,000

 งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2563

 40,000

 50,000

 งวดที่ 4 เดือนมกราคม 2564

 40,000

 50,000

 งวดที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564

 19,000

 19,000

 รวม

 179,000

 219,000

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจะรวมรายการทั้งหมด (โดยไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม) ดังนี้

- ตำราหรือเอกสารประกอบการสอนทุกกระบวนวิชา

- อาหารกลางวัน (ปุฟเฟ่)  ขนมและเครื่องดื่มตอนช่วงพักเบรก 2 รอบ

- เสื้อแจ็คเก็ตหรือกระเป๋า

- ศึกษาดูงาน