การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

  1. ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับ CEOs ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 / สำหรับ CMOs ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป และให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาให้เสร็จสิ้นก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ภายใน 30 วัน  ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1
    วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
    วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
  1. นักศึกษาสามารถตรวจรายชื่อ ลำดับและครั้งที่สภาอนุมัติ ได้ที่เว็บไซด์ บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ru.ac.th โดยทำการ login เข้าสู่ระบบ (หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าระบบได้กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่)

  1. ตัวอย่างรูปถ่าย ***ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  (ครุยแถบสีฟ้า สองขีด ทรงผมเปิดใบหน้า)***

  1. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 2,200 บาท (ปกติทรานสคริปเป็นภาษาอังกฤษ กรณีนักศึกษาต้องการเป็นภาษาไทย ชำระเพิ่ม จำนวน 100 บาท )
  2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. แบบฟอร์ม นักศึกษาสามารถรับได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือดาวโหลดได้ที่เว็บไซด์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.ru.ac.th

แบบฟอร์มการขอรับบริการ  1. ระเบียนบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  2. แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา