เกณฑ์ขอสอบประมวลความรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว

2. มีผลสอบระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย

4. นักศึกษาที่ได้รับรายงานผลการสอบรายวิชาเป็นอักษร “ I , หรือ X ที่ยังไม่มีการแก้ไข ไม่มีสิทธิสอบประมวลความรู้

5. ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรเพิ่ม

เพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Regrade) ให้ถึง 3.00 โดยลงทะเบียนเรียนวิชาที่ได้รับผลการเรียน B- , C+ , C , C- อีกครั้ง
ซึ่งจะต้องนำหน่วยกิตมารวมเป็นตัวหารค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย ให้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาถัดไปที่มีการเปิดสอนวิชานั้นๆ
ค่าธรรมเนียมให้ชำระเป็นค่าลงทะเบียนเรียน

เอกสารแนบ

1. เขียนคำร้องขอสอบประมวลความรู้ให้ครบอย่างถูกต้อง

2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรนักศึกษา

3. ผลการเรียนที่ Print www.e-regis.ru.ac.th